Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

(Drum- & Pianoles Arjen Grimmius)

1. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het getekende inschrijfformulier, voor de

minimale duur van 3 lesmaanden, waarna deze stilzwijgend wordt verlengd.

2. De betaling van het lidmaatschap zal plaatsvinden d.m.v. automatische incasso in de

laatste week van de maand, voorafgaande aan de nieuwe lesmaand. Indien de

incasso wordt gestorneerd door uw bank kan Arjen Grimmius €5,95 extra

administratiekosten bij u in rekening brengen. Er zal een herinnering via de mail

worden verzonden aan de leerling/ouder/verzorger.

3. Arjen Grimmius is verplicht, voor volwassenen vanaf 21 jaar, 21% BTW over het

lesgeld te berekenen. Deze heffing wordt berekend over de gehanteerde lestarieven.

Voor leerlingen tot 21 jaar zijn de lestarieven vrijgesteld van BTW.

4. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken, kunnen het jaar

afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.

5. Arjen Grimmius hanteert een opzegtermijn van één maand ingaande op de 1e van de

eerstvolgende maand waarin is opgezegd.

6. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/per mail worden opgezegd door middel van

het door Arjen Grimmius gehanteerde uitschrijfformulier.

7. Alleen na ontvangst van het getekende uitschrijfformulier kan de opzegging in

behandeling worden genomen.

8. Mondelinge opzegging wordt niet gehonoreerd. Bij niet schriftelijke opzegging blijft de

les-overeenkomst van kracht evenals de betalingsverplichting

9. Bij afzegging van minimaal 24 uur voor aanvang van de les kan deze worden

ingehaald met een max van 3 lessen per leerjaar. Inhaallessen kunnen alleen in

behandeling worden genomen bij tijdige melding per mail.

10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.

11. Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

12. Bij verhindering van de docent wordt een inhaal-les gepland op een, in samenspraak

met de docent, nader te bepalen moment in het leerjaar.

13. Schoolvakanties en Feestdagen

Tijdens alle landelijke vakanties en feestdagen is de school gesloten. Het is dan

mogelijk om in samenspraak met de docent lessen in te halen.

14. Aansprakelijkheid

Arjen Grimmius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leden maken

door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen alsmede van de ruimtes in

en om het gebouw. Uitzonderingen vormen de gevallen

waarin de wettelijke aansprakelijkheid van Arjen Grimmius is vastgesteld.

15. Marketing en reclameacties: Beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen die op de

school en/of tijdens evenementen worden gemaakt kunnen gebruikt worden voor

marketingdoeleinden. Arjen Grimmius heeft alle rechten over het beeld en

geluidsmateriaal en behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken ten behoeve

van reclame, informatie en marketing doeleinden. Indien hier bezwaar tegen is, dient

dit bij inschrijving gemeld te worden

16. Bij aanmelding verklaart u akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van Arjen Grimmius.